Cidades Literarias: «de Marineda a Macondo pasando por Narnia»

Roteiro de cidades literarias

 CIDADES LITERARIAS: “De Marineda a Macondo, pasando por Narnia”

MATERIAS

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Linguas Clásicas

Linguas Estranxeiras

Literatura Universal

Ciencias Sociais

Xeografía e Historia

NIVELES

Educación Secundaria de Adultos/ FP Básica / 1º Bacharelato

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en Comunicación Lingüística

Competencia Cultural e Artística

Competencia Dixital

Competencia Social e Cidadá

Competencia en Aprender a Aprender

Competencia en Autonomía e Iniciativa Persoal

METODOLOXÍA

A metodoloxía será eminentemente activa e participativa, axustándose ás demandas do  alumnado. Partiremos da aprendizaxe baseada en proxectos ( ABP), sendo un proxecto de traballo colaborativo, con dúas claves,  gamificación e curación de contidos, imprescindible para que o alumnado desenvolva unha navegación activa e crítica en redes sociais, e adquira unhas competencias  dixitais plenas.

A orientación no  proceso de ensino e aprendizaxe será a  flipped  classroom, onde alumnado convértese en xestor da súa propia contorna persoal de aprendizaxe ( PLE). As novas sociedades da información e da  globalidade tecnolóxica, esixen suxeitos activos, capaces de desenvolver a súa propia aprendizaxe, a fin de crear unha competencia plena de aprender a aprender, esencial nas sociedades do século  XXI.

O profesorado debe ser un facilitador-orientador nos procesos de ensino e aprendizaxe, e este proxecto permite neste sentido, expor a actividade como unha secuencia guiada por completo na aula para os niveis de competencia máis baixos, ou como unha actividade de ampliación para alumnado máis autónomo. En canto á distribución, a formulación apunta cara ao traballo en grupos pequenos, mellor que de forma individual; mediante a repartición de tarefas traballaranse técnicas de aprendizaxe colaborativa.

 DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO

A secuencia de actividades proposta ( modificable), constitúe en si mesma un pequeno proxecto de traballo porque as distintas actividades que a compoñen entrelázanse e adquiren sentido con vistas á consecución dun produto final comunicativo, neste caso, un percorrido literario.

O proxecto exponse como unha actividade xeral de investigación que implica diversos elementos xa que esixe competencias dixitais e de comprensión/expresión tanto oral como escrita. O aspecto literario forma parte dos nosos contidos (en canto á procura de información dos autores e no referido ás liñas do tempo) e tanto a Xeolocalización como a posible actuación in situ poden servir para abordar as competencias dun modo global. Do mesmo xeito, pódese aproveitar a actividade para outras materias do ámbito humanístico, como Historia, Ciencias Sociais… Pero  tamén a preparación deses contidos esixe a posta en marcha de distintas técnicas de traballo, como a procura e selección de información, a súa curación,  a expresión oral, a expresión plástica e visual, etc. Así pois, a actividade debe poñer en marcha distintas destrezas.

 FASE PREVIA

–      Selección de cidades literarias con nome ficticio pero algún referente xeográfico.

–      Procura de información sobre as cidades, as obras nas que aparecen e sobre os autores literarios.

–      Procura e selección de fragmentos representativos.

–      Lectura e comprensión dos textos literarios seleccionados.

 ALMACÉN CONTIDOS

–      Creación dun sites co nome do proxecto no que se irán almacenando os contidos seleccionados e curados.

CREACIÓN DE AUDIOS

–      Gravaranse podcasts de fragmentos da obra literaria na que se faga referencia dalgunha maneira  á cidade elixida.

   XEOLOCALIZACIÓN

–      Elaboración do itinerario coas cidades seleccionadas con Google.Maps ou Geo. aumentaty

–      Etiquetaxe coa síntese de contidos seleccionados.

–      Elaboración e deseño de liña do tempo

 REALIDADE AUMENTADA

–      Proposta1 elaboración un póster con  RA. do mapa das cidades

–      Proposta2  elaboración revista dixital con  RA

–      Elaboración dunha APP con toda a información contemplada para ser utilizada sobre todo en móbiles.

FICHA TÉCNICA DE CADA CIDADE

 NOME CIDADE

–   Foto, debuxo, gravado…da  cidade literaria ( se é posible) e da correspondencia xeográfica (ás veces será aproximada ou simplemente moi discutida)

FRAGMENTO DESCRITIVO

Da cidade tanto xeograficamente como social ou economicamente, ou de calquera outro aspecto que se considere de interese

A OBRA E O AUTOR: biografía breve e resumo da obra.

PODCAST: o alumno/para gravará audios/vídeo onde lea o fragmento descritivo da cidade….ou na súa falta un fragmento representativo da obra.

MOTIVOS: o porqué de achegarse a esa cidade.

CÓDIGO QR: permitirá acceder a información sobre a cidade, e sobre a obra.

LISTADO DE CIDADES LITERARIAS

 1. Marineda ( A Coruña), Pardo Bazán, La Tribuna
 2. Arcadia (Arcadia, Peloponeso) Lope; La Arcadia
 3. Arkham ( Salem) Lovecraft;  El cuadro en la casa
 4. Atlántida ( Malta, Islas Canarias…) Platón; Timeo
 5. Attilán ( Himalaya)  Stan Lee y Jack Kirby ; Cómics de Marvel Los 4 Fantásticos
 6. Avalón (Cumberland, Ile Aval ) anónimo; Leyendas artúricas
 7. Barataria (Alcalá del Ebro) , Cervantes, El Quijote
 8. Bomarzó ( Viterbo) Mujica Láinez; Bomarzó
 9. Camelot ( Gran Bretaña) Chrétien de Troyes; Lancelot
 10. Castle Rock ( Maine) Stephen King;  La zona muerta
 11. El Edén ( O. Medio) anónimo; Antiguo Testamento
 12. Godric´s Hollow ( Edimburgo) J. K. Rowling; Saga Harry Potter
 13. Gotham ( N.Y) Bill Finger ; Cómic Batman
 14. Kinsgsbridge (Condado de Devon) Follet; Los pilares de la Tierra
 15. Lilliput ( Tasmania)  Jonathan Swift; Los viajes de Gulliver
 16. Macondo ( Aracataca) García Márquez ; Cien años de soledad
 17. Mágina ( Úbeda) , Muñoz Molina, Beatus Ille
 18. Narnia ( Narni, Italia) ,  S. Lewis. Las Crónicas de Narnia
 19. Ogigia ( Isla de Comino, Malta) Homero; La Odisea
 20. Olimpo ( Tesalia ) Homero; La Ilíada
 21. Pandora (El Congo) Sánchez Piñol; Pandora en el Congo; La piel fría
 22. Pndapetzim ( Asia) Umberto Eco ; Baudolino
 23. Shangri-La ( Himalaya) James Hilton; Horizontes perdidos
 24. Santa María ( Montevideo) Juan Carlos Onetti;  Juntacadáveres
 25. Santa Mónica de los Venados ( Brasil) Alejo Carpentier; Los Pasos Perdidos
 26. Smallville ( Maryland)  Alfred GoughMiles Millar, Superman
 27. Vetusta ( Oviedo) Clarín; La Regenta
 28. Xanadú (Mongolia), Marco Polo; Crónicas
 29. Yoknapatawpha (Mississippi) W. Faulkner; Absalóm. Absalóm

LISTADO DE CIDADES DA LITERATURA CLÁSICA

 1.     Alexandría
 2.     Arcadia
 3.      Argos
 4.      Atenas
 5.      Capri
 6.     Cartago
 7.     Cólquide
 8.      Corfú
 9.     Creta
 10.      Damán
 11.     Esparta
 12.      Ítaca
 13. Mantinea
 14. Micenas
 15. Mileto
 16. Mitilene
 17. Ogigia
 18. Olimpia
 19. Roma
 20. Tebas
 21. Tesalia
 22. Tiro
 23. Traquis
 24. Troia

  XEOLOCALIZACIÓN

 Descarga a APP  Geo.aumentaty no móbil e busca a Ruta “Cidades Literarias”” para acceder aos contidos.

 

         

Deja un comentario